همواره سطوح مورد توجه دید انسان قرار می گیرند. به همین دلیل فاندرمکس، سرمایه گذاری عظیمی در تولید و ارائه سطوحی با ویژگیهای بصری و حسی منحصر به فرد کرده است. سطوح مختلفی که در نمای خارجی مورد استفاده قرار می گیرند