اعمال پوشش تزئینی به نئوپان یک فرآیند پیچیده می باشد. محصول Star Favorit ترکیبی است ایده آل از زیبایی و کیفیت که با رنگهای متنوع در کاربرهای متنوع داخلی مورد مصرف قرار می گیرد.