این محصول، پانلهای فیبری از ترکیب چوب تازه، رزینهای طبیعی و دارای پسماند بی خطر می باشند. هاردبوردها پانلهایی در چرخه طبیعت می باشند.